PGRLF – Investiční úvěry

money-investmentsC.1.1.  Účelem Úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci programu podpory Investiční úvěry je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva ve smyslu těchto Pokynů. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku.

C. 1.1.1. Výše investičního úvěru a doba splatnosti

Doba splatnosti Úvěru na investice uvedené v bodě C. 1. 1. nepřesáhne 15 let (od podpisu smlouvy o poskytnutí Podpory). Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

C. 1.1.2 Specifická kritéria 

  • Před splacením Úvěru nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s.
  • Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s. s možností odkladu první splátky jistiny až o jeden rok.

C.1.2.  Právním základem tohoto programu je zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU (viz Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19.1. 2008, s. 6); nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.); nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimisv odvětví zemědělství – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 9 – 17.

C.1.3. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, PGRLF, a.s. nebo jinými PGRLF, a.s. k tomu určenými subjekty počínaje dnem 4. 4. 2016

Zanechte nám kontakt a my Vám zavoláme info@njfg.cz