Dotace v rámci OPŽP a projekty v rámci dotací EU

67-19152-6-zemedelska-puda-v-usaNJFG nabízí služby spojené s projekty dotovanými v rámci Operačního programu Životní prostředí ve všech fázích realizace projektu a jinými projekty vrámci dotací EU:

– analýza dotačních příležitostí
– přípravná fáze projektu
– realizační fáze projektu
– provozní fáze projektu

Analýza dotačních příležitostí

Společnost NJFG nabízí zdarma:

– posouzení projektového záměru z hlediska možnosti získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu,
– přehled vhodných dotačních titulů s vyznačením aktuálních a plánovaných výzev,
– posouzení vhodnosti žadatele v rámci daného dotačního titulu.


Příprava projektu

Naši špičkoví odborníci pro Vás zajistí:

– zpracování základní projektové analýzy s ohledem na aktuální podmínky zvoleného dotačního programu (resp. konkrétní výzvy) a s ohledem na možnosti a potřeby investora,
– zpracování harmonogramu akce s vyznačením klíčových momentů,
– zpracování finanční analýzy akce s promítnutím finančních možností investora, cash-flow projektu, základní možnosti financování,
– zajištění zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, zajištění energetického auditu podle podmínek konkrétního dotačního programu (resp. výzvy),
– zpracování žádosti o dotaci,
– zpracování, zajištění a spolupráce všech příloh k žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti, finanční analýzy (CBA),
– vyřízení podání žádosti o dotaci.

Dotační management

Po obdržení dotace Vám poskytneme odborné služby v následujících oblastech:

– zajištění potřebných kroků k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace,
– zajištění komunikace s poskytovatelem dotace a dalšími institucemi,

Organizace výběrového řízení (realizační fáze projektu)
– provedení výběrového řízení na generálního dodavatele,
– provedení výběrového řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP,
– kompletní administrace projektu,
– spolupráci při organizaci a řízení projektu,
– zajištění kontroly a realizace opatření v souvislosti se splněním podmínek dotace (způsobilé náklady, kontrola čerpání dotace, harmonogram, -monitorovací ukazatele, naplnění cílů projektu),
– zpracování monitorovacích zpráv – průběžných i závěrečné,
– zajištění auditu projektu,
– spolupráce na vyúčtování projektu a zpracování žádosti o platbu.

Organizace výběrového řízení (realizační fáze projektu)

Nabízíme organizaci výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro státní instituce i soukromé firmy v souladu s programovou dokumentací, Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU a relevantními přílohami Směrnice MŽP, případně vnitřními předpisy příjemce podpory. Klienta v roli konkrétního zadavatele kvalifikovaně zastupujeme při provádění výběrového řízení tak, aby nedošlo k porušení zákona či pravidel pro čerpání prostředků. Naším společným cílem je zajištění transparentního, nediskriminačního procesu výběru s ohledem na ekonomicky a organizačně nejvýhodnější způsob provedení výběrového řízení pro zadavatele. Zejména pak dokážeme nabídnout možnost zkrácení průběhu výběrového řízení na nejkratší možnou mez díky výběru vhodného typu řízení a pružnosti naší firmy při přípravě potřebné dokumentace.

Udržitelnost projektu

Realizací projektu Vaše povinnosti spojené s přijetím dotace nekončí, proto Vám nabízíme:

– poradenství a konzultační činnost v oblasti zajištění udržitelnosti projektu,
– zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu,
– kontrola udržitelnosti projektu a navrhování opatření v případě problémů se zajištěním udržitelnosti projektu.

Pro více informací nebo osobní schůzku nás kontaktujte na info@njfg.cz