Investice do nezemědělských činností – dotace 2016

Investice do nezemědělských činností

 • žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální počet bodů
 • žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat pouze jednu Žádost o dotaci
 • v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví
 • efektivnost projektu bude posuzována na základě vypočtené doby návratnosti investice
 • operace má záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského a záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého a Moravskoslezského
 • projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava
 • dotace je poskytována jako přímá nenávratná dotace, a to ve výši způsobilých výdajů 25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky
 • dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici tj. investici za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny nebo zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny
 • žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel, který vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo ke dni podání Žádosti o dotaci chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha
 • dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz nebo který je podnikem v obtížích
 • o dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností CZ NACE) v Evropském hospodářském prostoru nebo v době podání žádosti o dotaci zahájil konkrétní plány na to, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během dvou let od realizace projektu, který je předmětem dotace

Zdroj: SZIF

Pro více informací nás kontaktujte na info@njfg.cz

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *